University of Mississippi School of Dentistry

2010-2011 CHAPTER OFFICERS

President:  Raymond Santa Cruz
rsantacruz@umc.edu

Vice-President:  Whitney Yeates
cyeates@umc.edu

Treasurer:  Kristen Cox

Secretary:  Mary Oyeleye

 Faculty Advisor
Dr. Wilhelmina O’Reilly
woreilly@sod.umsmed.edu